Auditoria dels estats financers (ROAC)

L’auditoria de comptes expressa una opinió professional sobre els comptes anuals d’una societat a una data concreta. Aquesta opinió es basa en els principis comptables emesos per l’ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes), organisme que depèn del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
La finalitat és acreditar que els estats financers reflecteixin la imatge fidel de la situació econòmica i financera de l’empresa i en conseqüència dotar de credibilitat els comptes anuals. En uns comptes auditats amb opinió favorable s’hi pot confiar i prendre decisions.

En contra del que alguns es poden pensar, l’auditoria no té per objectiu trobar fraus i irregularitats. Tampoc és del seu àmbit predir o especular sobre el seu futur ni qüestionar la forma en què la direcció desenvolupa el seu negoci.

Els cost d’una auditoria depèn de molts factors i per tant són sempre calculats de forma personalitzada. Establim un seguit de reunions amb la direcció per estimar la quantitat d’hores necessàries. La quantitat d’hores és la base per determinar els honoraris.

Els requisits que obliguen a auditar són per a les societats que durant les dos últims exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament, dues de les tres circumstàncies següents:

  • Actiu superior a 2.850.000 €.
  • Import net del volum de negoci superior a 5.700.000 €
  • La plantilla mitjana de 50 treballadors.


L’auditoria no sempre és obligatòria. Una empresa pot contractar una auditoria de forma voluntària. La característica d’una auditoria és que està acuradament legislada i per tant, no es poden fer auditories “a mida”. L’auditoria és la millor solució en tots els casos? No, dependrà de les necessitats i els objectius determinats per les parts.

Podem definir que una auditoria és orientar el “gran públic”, atès que està inscrita al Registre Mercantil. Com a alternativa trobem la valoració econòmica o peritatge. En aquest cas són les parts contractants les úniques interessades.
És comú que els interessos de les dues parts contractants de la valoració o peritatge siguin dispars. Per tant, la necessitat a satisfer és el consens entre les parts basada en una argumentació real.


La valoració d’una empresa, els peritatges judicials, és un exercici de coneixements tècnics i de sentit comú, que millora amb l’experiència. Ambdós (sentit comú i coneixements tècnics) són necessaris per no perdre de vista què s’està fent, per què s’està fent la valoració d’una determinada manera, i per què i per a qui s’està fent la valoració.
Quasi tots els errors en valoració es deuen a no contestar adequadament alguna d’aquestes preguntes, això és falta de coneixements i/o falta de sentit comú.
 

Com a auditors de comptes, des de 1983 hem acumulat experiència en l’emissió d’opinió dels comptes anuals expressats en una data concreta, en tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de la societat, així com dels resultats de les operacions corresponents a l’exercici anual finalitzat, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts. Som membres del ROAC, requisit legal indispensable pel seu reconeixement oficial.

Enumerem els serveis:

  • Auditoria de comptes anuals.
  • Informes pericials.
  • Revisió de projectes subvencionats i acompliment de clàusules contractuals.
  • Due Diligence.

 


 

 Vull més informació

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.